Hirdetmény

Hirdetmény

az általános iskolai beíratkozás rendjéről.

Az általános iskolai beíratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései, valamint a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óra között

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2017. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a személyes megjelenés kötelező. A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot a KRÉTA „Beiratkozás általános iskolába (BÁI)" 2023.április 5-től megnyíló e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetes adatszolgáltatással gyorsíthatja, a felületen beküldheti a gyermek adatait az adott általános iskolákba, azonban ebben az esetben is meg kell jelenni a beíratási időpontokban személyesen.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját a Ceglédi Tankerületi Központ honlapján találja meg: http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2023-2024-tanev

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi eredeti dokumentumok bemutatására van szükség:
- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
- A köznevelési intézmény által megjelölt egyéb dokumentum

Bővebben »

Tájékoztatás

Tájékoztatás a 2023/2024. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás folyamatáról

TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra 2023. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között és 2023. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között kerül sor. Ekkor szükséges beíratni az általános iskolába a tanköteles korba lépő gyermekét.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2017. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját a Ceglédi Tankerületi Központ honlapján találja meg: http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2023-2024-tanev

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, az első évfolyamra történő beíratáskor a személyes megjelenés kötelező.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK »

Felvételi körzetek

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola felvételi körzete a 2023/2024. tanévben

Felvételi körzetek kép
Kattints a képre a letöltéshez!

A Ceglédi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdéseiben foglal felhatalmazás alapján

kijelöli és közzéteszi

a Ceglédi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2023/2024. tanévre vonatkozóan.


Cegléd, 2023. február 23.


Fodor Gábor
Tankerületi igazgató

Tovább a teljes oldalra »

Intézkedési terv

Intézkedési terv

Meghvó tanévnyitó ünnepségre kép
Kattints a képre a letöltéshez!

A Belügyminisztérium 2022. szeptember (7. verzió) intézkedési terve alapján a köznevelési intázményekben a járványügyi készenlét idejére a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola az alábbi iskolai intézkedési tervet fogalmazta meg.

 1. Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja.
 2. A szülőnek és a pedagógusnak figyelmeztetni kell a tanulókat a járványügyi helyzetnek megfelelően a felelősségteljes viselkedésre és az iskolai szabályok betartására.
 3. A szülők a gyermeküket az intézmény aulájának bejáratáig kísérhetik.
  Az első osztályos gyermekek az aula bejáratától a tanítók vagy a technikai dolgozók segítségével jutnak az osztálytermekbe.
  A tanulók a tanórák, illetve napközis foglalkozások befejeztével az aula bejáratánál találkozhatnak a szüleikkel vagy szülői engedéllyel önállóan távozhatnak az iskolából.
  A szülő, kísérő csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából léphet be az iskola épületébe.
 4. Járványügyi helyzetnek megfelelően a 1,5 méteres védőtávolság betartható.
 5. A tanukók és az iskolai dolgozók számára, az előírásoknak megfelelően, az intézményben többszöri kézmosási, fertőtlenítő szer használatára lehetőséget biztosítunk.
  Ha a szülő szükségesnek tartja gyermeke számára az egyéb kézfertőtlenítést, helyezze el gyermeke iskolatáskájában.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK »

Utasi Eszter
intézményvezető

Meghívó

Meghívó

Meghvó tanévnyitó ünnepségre kép
Kattints a képre a letöltéshez!

"Te csak bizony ezt felelnéd:
Szép a hír és jó a kincs;..."
(Petőfi Sándor)

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete és tanulói nevében tisztelettel meghívjuk

2022. augusztus 30-án 17 órakor tartandó

40 éves jubileumi tanévnyitó ünnepségére, amelyet iskolánk épületének 40 éves fennállásának tiszteletére rendezünk.

Az ünnepi beszédet Fodor Gábor tankerületi igazgató úr tartja.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Utasi Eszter
intézményvezető

Iskola ajánló

Iskolánkról

Iskola ajánló kép

1982-ben épült, a korszerű oktatás és nevelés feltételeinek megfelelő létesítmény. Korszerűen felújított konyhával, ebédlővel, tágas aulával, nagy tornateremmel, sportudvarokkal rendelkezünk.

Első osztályainkban olyan módszerekkel dolgozunk, amelyek megalapozott, biztos és tartós tudást biztosítanak. Különös gondot fordítunk a kompetencia alapú oktatásra.

Több tantárgyból folyik emelt szintű oktatás, ahol gyermekeink magasabb óraszámban tanulhatják a tantárgyakat. 1-4. évfolyamig heti 4-5 órában ének-zenét, 5-8. évfolyamig heti 5-6 órában angol, illetve emelt szintű német nyelvet választhatnak.

Idegen nyelveket 4. osztálytól kezdve tanulhatnak a gyerekek-szülői választás alapján-angol vagy német nyelvet korszerűen felszerelt szaktantermeinkben. 1-3. osztályig szakkör formájában, játékosan készülhetnek fel az idegen nyelvek tanulására.

Az informatikai oktatást korszerű számítógépekkel felszerelt szaktantermeinkben végezzük. A testnevelés, sport fontos szerepet kap az iskola életében. Több sportág (pl. labdarúgás, kölyökatlétika, kosárlabda, judo) művelésére is adott a lehetőség a sportcsoportokban.

Napközis csoportjainkban biztosítjuk a zavartalan felkészülést, melyhez szakképzett pedagógusaink minden segítséget megadnak.

Diákönkormányzatunk szervezi a különböző házi tanulmányi versenyeket, táborozásokat, a szabadidő hasznos eltöltését.

A tehetségek kibontakoztatása a különböző szakkörökben történik (pl. rajz, mazsorett, német- angol-orosz nyelv, informatika). A versenyeken elért eredményeink bizonyítják a színvonalas oktató munkát.

Tanulóink átlagon felüli teljesítménnyel szerepelnek a különböző tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, megyei, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Iskola ajánló plakátunk letölthető innen!

Szám 1

Kedves Szülők!

Segítséget szeretnénk nyújtani LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKE iskolánkba történő BEIRATÁSÁHOZ:
- az alábbi telefonszámokon hétköznap 8-16 óráig: 06-53/350-845 vagy 06-30/752-24-26
vagy
- beiratkozaspetofi2020@gmail.com címen

Kérjük, olvassa el a további fontos információkat a beíratkozással kapcsolatban!

Szám 2

Kedves Szülők!

Iskolánkban

- az első évfolyamtól heti 4, illetve 5 órában ének-zene,
- az ötödik évfolyamtól heti 5, illetve 6 órában angolvagy német

emelt szintű oktatás folyik.

Az ének-zene emelt szintű oktatás jó hallású, énekelni szerető gyermekek számára szerveződik, ezért az osztályba soroláshoz ének-zenei meghallgatást tartunk.

Tovább »

Szám 3
Kréta bejelentkezési link
Adatkezelési tájékoztató
Felvételi körzetek!
Határtalanul